เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ SiamTransfer.info  

 

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ ซึ่งจะเรียกว่า "เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ , ออกแบบเว็บไซต์ , เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ" ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "SiamTransfer.info" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก" และเงินที่มีการชำระเป็นค่าบริการจะเรียกว่า " ค่าบริการ" โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก SiamTransfer.info โดยหากท่าน สงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที โดยมี ข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการ ดังนี้

 

 

 

 

 

การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิด

 
   

ชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

 
 

ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

 
 

ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่

 
   

สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

 
 

ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิด

 
   

ความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเวบไซท์ต่างๆ (Message Board)

 
 

ห้ามผู้ใช้บริการทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยิน 

 
   

ยอมจากผู้รับ หรือการส่ง Email ปริมาณมากๆ (Mass Unsolicitied Emailing) การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ในการก่อกวน

 
   

ระบบอินเทอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ

 
   

SiamTranfer.info ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

 
   

ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 
  SiamTranfer.info ไม่รับ การให้บริการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ/หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นว่าจะ  
    ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่  
    เป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ การเจาะระบบ (Hack) การกระจาย ไวรัส โทรจัน หรือสิ่งอื่นๆที่เป็นการก่อกวน  
    และ/หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น  
  SiamTranfer.info ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากร อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้  
    งาน Disk Space เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆที่  
    ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ SiamTranfer.info ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต  
  SiamTranfer.info ไม่รับให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และ/หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ/หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร  
  ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล  
    ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ SiamTranfer.info  
     ไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ SiamTranfer.info ในกรณีที่มีการสูญหาย SiamTranfer.info จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งๆต่างๆเห  
    ล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้สมบูรณ์  
  ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน  
    SiamTranfer.infoจะทำการแจ้ง Username และ password ในการควบคุม-จัดการ E-mail , Ftp , Web-Control panel ซึ่งเมื่อได้รับมอบแล้วผู้ใช้  
    บริการจะต้องทำการ จัดเก็บในที่ปลอดภัย และ SiamTranfer.info จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ หากเกิดขึ้นจากความประมาท  
   

ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม SiamTranfer.info จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

 
  ข้อตกลงในการขอความช่วยเหลือ  
    SiamTranfer.info ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่นการแก้ไข Recover password ให้ใหม่ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ ลืมpassword หรือ ไม่สามารถ  
    ใช้ password ในการ Login ได้แต่จะจำกัดการ Recover password ให้เป็นจำนวน 3 ครั้ง และ/หรือ หาก ผู้ใช้บริการร้องขอให้ทำการติดตั้ง  
    Account ให้ใหม่ จะสามารถทำได้ 1 ครั้ง ตลอดการระยะเวลาของรอบการให้บริการ ซึ่งหากเกินที่กำหนดจะต้อง ชำระค่าบริการในการ Recover  
    password ครั้งละ 300 บาท และการติดตั้ง Account ให้ใหม่ จะมีค่าบริการ 500 บาท โดย SiamTranfer.info จะทำการแจ้ง Username และ  
     Password เฉพาะทาง E-mail ของผู้ใช้บริการ( E-mail ที่เป็น Technical Cantact หรือ Admin ) เท่านั้นโดยจะไม่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เนื่อง  
    จากป้องกันการการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของลูกค้า  
  ข้อตกลงในการให้บริการตอบคำถามทางเทคนิค  
    SiamTransfer.infoขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิค กับผู้ใช้บริการของ SiamTransfer.info เฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อการ  
    บริการของ SiamTranfer.info ( ไม่รวมผู้ที่เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ ) ทางอีเมล์และ หน้าเว็บไซต์สำหรับสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่  
    SiamTransfer.info ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ SiamTransfer.info และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น ลูกค้า  
  ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ  
    หากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเปลี่ยน รูปแบบ Package ของการให้บริการ จะต้องแจ้งเปลี่ยนล่วงหน้า 7 วันของรอบเดือนต่อไป ในกรณีที่  
    เปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการ ชำระเงินในส่วนที่ต้องทำการชำระเพิ่มเติม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในการบริการ ระดับต่ำลง ทาง  
    SiamTranfer.info ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินในส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการ  
  ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของ SiamTransfer.info  
    SiamTransfer.info ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด เช่นปัญหาการเชื่อม  
    ต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุด  
    ให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ SiamTransfer.info โดยที่ทาง SiamTransfer.info รู้ดีว่าการใช้ข้อมูลทาง Internet นั้น  
    สำคัญทางเราจึงต้องพยามๆที่จะทำให้ดีจนทางลูกค้าพอใจ เพราะฐานลูกค้าที่เรามีอยู่ก็มากเราจึงต้องทำให้การบริการของ SiamTranfer นั้นมี  
    ประสิทธิภาพสูงจนทำให้ลูกค้าของเราพอใจได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการ  
    เรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ  
           
   

***หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว SiamTransfer.info จะแจ้งเตือน และ/หรือจะหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ SiamTransfer.info ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
SiamTransfer.info ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง " เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ" โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
           
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550